คะแนนประเมินรอบ 12 เดือน ส่วนงานราชการ

ตัวชี้วัด สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ อื่นๆ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล กรมพิธีการทูต กรมยุโรป กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมสารนิเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กรมอาเซียน กรมเอเซียตะวันออก กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา กรมการท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมท่าอากาศยาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมการขนส่งทางราง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานกิจการยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน (คน) 716 1,473 396 1,281 469 850 1,179 352 502 826 653 233 369 316 643 683 1,519 3,404 1,250 2,255 238 249 488 1,886                         584 572 319 376 220 329 293 391 363 850 2,525 361 2,011 708 1,546 5,393 1,015 875 1,151 413 798 608 201 599 489 635 15,217 379 3,959 1,546 279   664 689 1,592 424 619 551 1,841 541 6,862 644           373 511 929 200 282 238 428 998 315 682 635 707 301 693 604 644 167 955 2,295 519 2,653 723 2,022 853 775 296 343 1,670 271 5,268 732 150 413 1,001 522 993 520 512 2,757 655     1,420 524 412 854 505 1,808 451 4,075 442 1,574 865 532 1,189 2,060 528 659 423 451 184 476 213 864 249 1,072 543 574 653 226 557 87 732 623 309 242
จำนวนวันทำงานจนถึงวันรายงาน (วัน) 139 160 160 160 138 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 127 157 138 160 160                         160 160 160 160 160 160 160 160 138 141 160 160 160 147 151 160 160 160 160 160 160 161 160 160 160 138 160 160 160 160 160   160 160 160 160 201 160 160 160 160 160           160 160 160 158 160 157 138 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 154 156 152 160 142 153 160 160 160 160 160 140 160 160 160 160 160 160 160     160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 162 80 160 160 160 160 159 160 142 160 160 160 160 160 160 160 127 160 158 160 157
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจนถึงวันรายงาน (กิโลกรัม) 24,059.19 42,787.55 10,686.20 41,771.00 12,964.50 17,808.80 8,263.00 943.28 6,316.40 26,474.00 12,084.00 5,658.00 17,669.48 2,984.80 29,469.00 16,326.95 42,899.00 121,584.00 67,225.00 82,458.50 7,827.40 7,451.00 10,668.30 83,753.17                         16,252.00 29,445.80 1,404.40 9,099.35 6,599.00 6,495.00 1,404.00 465.31 1,757.00 34,037.56 82,290.00 12,652.88 24,423.34 3,361.87 19,035.56 58,158.05 33,101.00 22,791.70 3,824.00 13,479.40 24,480.00 23,238.00 5,097.16 7,987.80 5,772.50 18,299.23 90,086.40 2,982.76 57,229.01 14,959.00 8,136.50   7,289.00 16,746.40 16,399.70 3,262.51 31,443.20 14,028.05 16,066.67 7,854.50 21,120.85 9,256.04           11,777.00 20,213.00 20,758.67 1,147.70 6,744.30 1,347.00 3,244.10 9,366.00 570.00 22,001.45 5,900.00 19,141.19 10,846.24 27,076.00 27,747.60 15,130.00 2,673.00 48,132.50 69,224.71 9,899.20 103,788.00 17,977.70 17,864.65 34,600.00 12,217.62 3,784.30 10,583.10 42,886.70 6,858.30 28,266.91 20,256.60 1,273.00 6,513.91 36,575.30 23,107.00 8,844.50 12,070.50 4,043.00 48,262.00 13,474.00     45,152.00 16,230.00 14,415.00 32,617.60 7,430.00 34,914.54 8,951.00 99,405.35 13,137.00 43,990.10 18,374.00 2,509.00 10,914.00 64,742.30 5,114.50 17,593.00 3,214.06 16,733.10 5,754.42 19,344.00 9,266.00 23,261.28 3,793.00 21,670.37 17,869.20 10,811.00 9,218.11 6,207.62 9,990.00 1,903.00 18,075.80 678.17 4,473.30 10,660.60
จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วจากการสำรวจจนถึงวันรายงาน (ใบ) 18,220 69,350 16,768 134,162 20,556 3,626 4,808 26,642 0 54,846 37,269 7,752 14,368 12,784 16,952 29,623 1,945 256,588 142,711 226,782 6,901 5,366 9,036 113,920                         44,933 11,747 2,606 250 10,261 2,758 6,707 6,346 1,800 11,992 26,680 39,265 83,329 26,680 13,564 40,432 11,322 32,401 49,995 7,709 63,887 10,321 16,235 29,978 7,606 23,459 71,218 14,372 167,640 44,727 804   5,908 10,078 23,203 4,283 55,335 8,644 28,273 9,356 28,632 15,670           6,583 10,485 1,409 18,081 0 1,173 2,204 27,155 1,485 10,946 5,855 4,162 0 1,867 0 45,610 1,043 0 21,432 4,652 151,972 36,675 49,978 46,790 23,800 3,656 0 16,920 19,208 51,209 3,807 6,077 0 12,704 64,229 41,374 0 5,972 51,238 7,829     23,723 58,392 14,716 16,000 3,630 21,608 31,117 40,029 22,303 78,488 1,211 5,125 15,643 101,410 374 22,862 2,611 23,206 10,179 0 11,598 72,354 12,577 17,336 15,987 12,661 24,556 7,647 7,479 2,986 6,610 6,254 0 24,220
จำนวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจากการสำรวจจนถึงวันรายงาน (ใบ) 18,810 30,130 10,936 34,899 13,860 3,818 6,327 15,691 0 28,107 28,357 10,779 7,189 3,457 8,133 14,632 2,468 120,522 58,266 62,699 7,587 1,433 7,848 83,200                         13,158 18,684 3,634 6,435 5,190 2,180 7,589 2,783 1,720 1,603 33,210 13,691 24,469 19,231 8,380 58,380 10,703 21,521 44,500 3,111 23,208 14,442 9,393 8,425 4,531 9,202 30,990 8,192 93,947 17,077 468   1,622 5,951 16,685 3,067 28,452 2,900 7,360 3,069 16,954 2,753           9,723 8,287 1,047 3,362 0 499 2,325 15,290 390 1,451 4,046 4,171 0 0 0 15,150 878 0 12,042 4,698 54,982 14,089 27,262 18,132 12,251 380 0 17,094 8,526 38,671 34,165 1,901 0 2,153 27,540 15,614 2,093 3,003 20,950 8,575     9,109 14,199 7,539 19,200 3,150 16,669 7,618 15,010 9,325 26,680 3,416 3,801 13,648 27,857 183 19,876 2,155 12,916 2,893 0 5,670 31,311 5,517 9,839 14,618 9,316 4,547 3,553 2,897 809 522 4,911 0 6,119
จำนวนโฟมบรรจุอาหารจากการสำรวจจนถึงวันรายงาน (ใบ) 0 0 70 0 7,556 0 182 4,494 0 2,640 0 513 934 1,189 0 258 0 61,463 41,349 31,938 1,438 73 114 8,000                         13,588 0 3,544 0 612 1,016 371 0 141 297 0 2,438 7,705 16,397 0 0 56 3,874 26,583 2,000 10,965 1,126 3,033 3,337 2,670 4,482 8,727 5,467 16,810 2,450 78   71 26 2,292 0 0 216 941 0 8,358 0           4,270 1,468 0 934 0 558 0 3,117 112 3,013 3,572 2,619 0 0 0 7,545 129 0 801 0 0 2,883 17,007 1,125 7,046 30 0 16,486 0 0 0 0 0 0 79 9,059 0 443 0 2,020     3,073 0 2,046 0 0 4,966 2,266 1,756 6,610 0 1,140 0 0 0 0 636 806 5,325 2,049 0 464 13,033 6,352 6,867 0 5,381 1,238 1,987 0 441 0 13 0 0
จำนวนหน้ากากอนามัยจากการสำรวจจนถึงวันรายงาน (ชิ้น)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
* ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2561 (กิโลกรัม) 39,680.72 81,633.66 21,946.32 70,993.02 25,991.98 47,107.00 65,340.18 19,507.84 27,820.84 45,776.92 36,189.26 12,912.86 20,449.98 17,512.72 35,635.06 37,851.86 84,182.98 188,649.68 69,275.00 124,972.10 13,189.96 13,799.58 27,044.96 104,522.12                         32,365.28 31,700.24 17,678.98 20,837.92 12,192.40 18,233.18 16,238.06 21,669.22 20,117.46 47,107.00 139,935.50 20,006.62 111,449.62 39,237.36 85,679.32 298,880.06 56,251.30 48,492.50 63,788.42 22,888.46 44,225.16 33,695.36 11,139.42 33,196.58 27,100.38 35,191.70 843,326.14 21,004.18 219,407.78 85,679.32 15,462.18   36,798.88 38,184.38 88,228.64 23,498.08 34,304.98 30,536.42 102,028.22 29,982.22 380,292.04 35,690.48           20,671.66 28,319.62 51,485.18 11,084.00 15,628.44 13,189.96 23,719.76 55,309.16 17,457.30 37,796.44 35,191.70 39,181.94 16,681.42 38,406.06 33,473.68 35,690.48 9,255.14 52,926.10 127,188.90 28,762.98 147,029.26 40,068.66 112,059.24 47,273.26 42,950.50 16,404.32 19,009.06 92,551.40 15,018.82 291,952.56 40,567.44 8,313.00 22,888.46 55,475.42 28,929.24 55,032.06 28,818.40 28,375.04 152,792.94 36,300.10     78,696.40 29,040.08 22,833.04 47,328.68 27,987.10 100,199.36 24,994.42 225,836.50 24,495.64 87,231.08 47,938.30 29,483.44 65,894.38 114,165.20 29,261.76 36,521.78 23,442.66 24,994.42 10,197.28 26,379.92 11,804.46 47,882.88 13,799.58 59,410.24 30,093.06 31,811.08 36,189.26 12,524.92 30,868.94 4,821.54 40,567.44 34,526.66 17,124.78 13,411.64
* ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2562 (กิโลกรัม) 28,213.29 43,589.82 10,886.57 42,554.21 15,313.14 18,142.72 8,417.93 960.97 6,434.83 26,970.39 12,310.58 5,764.09 18,000.78 3,040.77 30,021.54 16,633.08 43,703.36 123,863.70 68,485.47 105,832.56 8,126.54 8,800.82 10,868.33 85,323.54                         16,556.73 29,997.91 1,430.73 9,269.96 6,722.73 6,616.78 1,430.33 474.03 2,075.30 39,348.38 83,832.94 12,890.12 24,881.28 3,727.79 20,548.32 59,248.51 33,721.64 23,219.04 3,895.70 13,732.14 24,939.00 23,526.67 5,192.73 8,137.57 5,880.73 21,614.31 91,775.52 3,038.69 58,302.05 15,239.48 8,289.06   7,425.67 17,060.40 16,707.19 3,323.68 25,498.71 14,291.08 16,367.92 8,001.77 21,516.87 9,429.59           11,997.82 20,591.99 21,147.90 1,184.02 6,870.76 1,398.48 3,831.80 9,541.61 580.69 22,413.98 6,010.63 19,500.09 11,049.61 27,583.68 28,267.87 15,413.69 2,723.12 49,034.98 70,522.67 10,084.81 105,734.03 19,028.34 18,666.27 37,103.95 12,446.70 4,343.95 11,274.81 43,690.83 6,986.89 28,796.91 20,636.41 1,296.87 7,584.05 37,261.09 23,540.26 9,010.33 12,296.82 4,118.81 49,166.91 13,726.64     45,998.60 16,534.31 14,685.28 33,229.18 7,569.31 35,569.19 9,118.83 101,269.20 13,383.32 44,814.91 18,718.51 2,556.04 11,118.64 65,141.94 10,420.79 17,922.87 3,274.32 17,046.85 5,862.32 19,830.64 9,439.74 26,701.33 3,864.12 22,076.69 18,204.25 11,013.71 9,390.95 6,324.01 10,177.31 2,442.43 18,414.72 699.63 4,557.17 11,068.01
* จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น ปี 2561 (ใบ) 109,705.52 225,693.06 60,675.12 196,274.82 71,860.18 130,237.00 180,646.38 53,933.44 76,916.44 126,559.72 100,052.66 35,700.26 56,538.18 48,417.52 98,520.46 104,649.26 232,741.18 521,560.88 191,525.00 345,511.10 36,466.36 38,151.78 74,771.36 288,972.92                         89,480.48 87,641.84 48,877.18 57,610.72 33,708.40 50,409.38 44,893.46 59,909.02 55,618.86 130,237.00 386,880.50 55,312.42 308,125.42 108,479.76 236,878.12 826,315.46 155,518.30 134,067.50 176,356.22 63,279.86 122,269.56 93,157.76 30,797.22 91,778.78 74,924.58 97,294.70 2,331,548.74 58,070.38 606,597.98 236,878.12 42,748.38   101,738.08 105,568.58 243,926.24 64,965.28 94,843.18 84,424.22 282,078.02 82,892.02 1,051,395.64 98,673.68           57,151.06 78,295.42 142,341.38 30,644.00 43,208.04 36,466.36 65,578.16 152,913.56 48,264.30 104,496.04 97,294.70 108,326.54 46,119.22 106,181.46 92,544.88 98,673.68 25,587.74 146,325.10 351,639.90 79,521.18 406,492.66 110,778.06 309,810.84 130,696.66 118,745.50 45,353.12 52,554.46 255,877.40 41,522.62 807,162.96 112,157.04 22,983.00 63,279.86 153,373.22 79,980.84 152,147.46 79,674.40 78,448.64 422,427.54 100,359.10     217,572.40 80,287.28 63,126.64 130,849.88 77,376.10 277,021.76 69,102.22 624,371.50 67,723.24 241,168.28 132,535.30 81,513.04 182,178.58 315,633.20 80,900.16 100,971.98 64,812.06 69,102.22 28,192.48 72,932.72 32,635.86 132,382.08 38,151.78 164,251.84 83,198.46 87,948.28 100,052.66 34,627.72 85,343.54 13,330.14 112,157.04 95,456.06 47,344.98 37,079.24
* จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น ปี 2562 (ใบ) 21,365.90 70,650.31 17,082.40 136,677.54 24,279.91 3,693.99 4,898.15 27,141.54 0.00 55,874.36 37,967.79 7,897.35 14,637.40 13,023.70 17,269.85 30,178.43 1,981.47 261,399.03 145,386.83 291,066.66 7,164.73 6,338.10 9,205.43 116,056.00                         45,775.49 11,967.26 2,654.86 254.69 10,453.39 2,809.71 6,832.76 6,464.99 2,126.09 13,863.09 27,180.25 40,001.22 84,891.42 29,583.95 14,641.93 41,190.10 11,534.29 33,008.52 50,932.41 7,853.54 65,084.88 10,449.21 16,539.41 30,540.09 7,748.61 27,708.82 72,553.34 14,641.48 170,783.25 45,565.63 819.08   6,018.78 10,266.96 23,638.06 4,363.31 44,873.66 8,806.08 28,803.12 9,531.43 29,168.85 15,963.81           6,706.43 10,681.59 1,435.42 18,653.18 0.00 1,217.83 2,603.28 27,664.16 1,512.84 11,151.24 5,964.78 4,240.04 0.00 1,902.01 0.00 46,465.19 1,062.56 0.00 21,833.85 4,739.23 154,821.48 38,818.34 52,220.60 50,176.12 24,246.25 4,196.68 0.00 17,237.25 19,568.15 52,169.17 3,878.38 6,190.94 0.00 12,942.20 65,433.29 42,149.76 0.00 6,083.98 52,198.71 7,975.79     24,167.81 59,486.85 14,991.93 16,300.00 3,698.06 22,013.15 31,700.44 40,779.54 22,721.18 79,959.65 1,233.71 5,221.09 15,936.31 102,035.99 762.03 23,290.66 2,659.96 23,641.11 10,369.86 0.00 11,815.46 83,054.24 12,812.82 17,661.05 16,286.76 12,898.39 25,016.43 7,790.38 7,619.23 3,832.43 6,733.94 6,451.91 0.00 25,146.12
* จำนวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น ปี 2561 (ใบ) 46,683.20 96,039.60 25,819.20 83,521.20 30,578.80 55,420.00 76,870.80 22,950.40 32,730.40 53,855.20 42,575.60 15,191.60 24,058.80 20,603.20 41,923.60 44,531.60 99,038.80 221,940.80 81,500.00 147,026.00 15,517.60 16,234.80 31,817.60 122,967.20                         38,076.80 37,294.40 20,798.80 24,515.20 14,344.00 21,450.80 19,103.60 25,493.20 23,667.60 55,420.00 164,630.00 23,537.20 131,117.20 46,161.60 100,799.20 351,623.60 66,178.00 57,050.00 75,045.20 26,927.60 52,029.60 39,641.60 13,105.20 39,054.80 31,882.80 41,402.00 992,148.40 24,710.80 258,126.80 100,799.20 18,190.80   43,292.80 44,922.80 103,798.40 27,644.80 40,358.80 35,925.20 120,033.20 35,273.20 447,402.40 41,988.80           24,319.60 33,317.20 60,570.80 13,040.00 18,386.40 15,517.60 27,905.60 65,069.60 20,538.00 44,466.40 41,402.00 46,096.40 19,625.20 45,183.60 39,380.80 41,988.80 10,888.40 62,266.00 149,634.00 33,838.80 172,975.60 47,139.60 131,834.40 55,615.60 50,530.00 19,299.20 22,363.60 108,884.00 17,669.20 343,473.60 47,726.40 9,780.00 26,927.60 65,265.20 34,034.40 64,743.60 33,904.00 33,382.40 179,756.40 42,706.00     92,584.00 34,164.80 26,862.40 55,680.80 32,926.00 117,881.60 29,405.20 265,690.00 28,818.40 102,624.80 56,398.00 34,686.40 77,522.80 134,312.00 34,425.60 42,966.80 27,579.60 29,405.20 11,996.80 31,035.20 13,887.60 56,332.80 16,234.80 69,894.40 35,403.60 37,424.80 42,575.60 14,735.20 36,316.40 5,672.40 47,726.40 40,619.60 20,146.80 15,778.40
* จำนวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น ปี 2562 (ใบ) 22,057.77 30,694.94 11,141.05 35,553.36 16,370.87 3,889.59 6,445.63 15,985.21 0.00 28,634.01 28,888.69 10,981.11 7,323.79 3,521.82 8,285.49 14,906.35 2,514.28 122,781.79 59,358.49 80,471.94 7,876.95 1,692.60 7,995.15 84,760.00                         13,404.71 19,034.33 3,702.14 6,555.66 5,287.31 2,220.88 7,731.29 2,835.18 2,031.59 1,853.11 33,832.69 13,947.71 24,927.79 21,324.17 9,045.96 59,474.63 10,903.68 21,924.52 45,334.38 3,169.33 23,643.15 14,621.40 9,569.12 8,582.97 4,615.96 10,869.03 31,571.06 8,345.60 95,708.51 17,397.19 476.78   1,652.41 6,062.58 16,997.84 3,124.51 23,073.01 2,954.38 7,498.00 3,126.54 17,271.89 2,804.62           9,905.31 8,442.38 1,066.63 3,468.39 0.00 518.07 2,746.20 15,576.69 397.31 1,478.21 4,121.86 4,249.21 0.00 0.00 0.00 15,434.06 894.46 0.00 12,267.79 4,786.09 56,012.91 14,912.38 28,485.29 19,444.18 12,480.71 436.20 0.00 17,414.51 8,685.86 39,396.08 34,805.59 1,936.64 0.00 2,193.37 28,056.38 15,906.76 2,132.24 3,059.31 21,342.81 8,735.78     9,279.79 14,465.23 7,680.36 19,560.00 3,209.06 16,981.54 7,760.84 15,291.44 9,499.84 27,180.25 3,480.05 3,872.27 13,903.90 28,028.96 372.86 20,248.68 2,195.41 13,158.18 2,947.24 0.00 5,776.31 35,941.50 5,620.44 10,023.48 14,892.09 9,490.68 4,632.26 3,619.62 2,951.32 1,038.32 531.79 5,066.41 0.00 6,352.85
* จำนวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2561 (ใบ) 54,852.76 112,846.53 30,337.56 98,137.41 35,930.09 65,118.50 90,323.19 26,966.72 38,458.22 63,279.86 50,026.33 17,850.13 28,269.09 24,208.76 49,260.23 52,324.63 116,370.59 260,780.44 95,762.50 172,755.55 18,233.18 19,075.89 37,385.68 144,486.46                         44,740.24 43,820.92 24,438.59 28,805.36 16,854.20 25,204.69 22,446.73 29,954.51 27,809.43 65,118.50 193,440.25 27,656.21 154,062.71 54,239.88 118,439.06 413,157.73 77,759.15 67,033.75 88,178.11 31,639.93 61,134.78 46,578.88 15,398.61 45,889.39 37,462.29 48,647.35 1,165,774.37 29,035.19 303,298.99 118,439.06 21,374.19   50,869.04 52,784.29 121,963.12 32,482.64 47,421.59 42,212.11 141,039.01 41,446.01 525,697.82 49,336.84           28,575.53 39,147.71 71,170.69 15,322.00 21,604.02 18,233.18 32,789.08 76,456.78 24,132.15 52,248.02 48,647.35 54,163.27 23,059.61 53,090.73 46,272.44 49,336.84 12,793.87 73,162.55 175,819.95 39,760.59 203,246.33 55,389.03 154,905.42 65,348.33 59,372.75 22,676.56 26,277.23 127,938.70 20,761.31 403,581.48 56,078.52 11,491.50 31,639.93 76,686.61 39,990.42 76,073.73 39,837.20 39,224.32 211,213.77 50,179.55     108,786.20 40,143.64 31,563.32 65,424.94 38,688.05 138,510.88 34,551.11 312,185.75 33,861.62 120,584.14 66,267.65 40,756.52 91,089.29 157,816.60 40,450.08 50,485.99 32,406.03 34,551.11 14,096.24 36,466.36 16,317.93 66,191.04 19,075.89 82,125.92 41,599.23 43,974.14 50,026.33 17,313.86 42,671.77 6,665.07 56,078.52 47,728.03 23,672.49 18,539.62
* จำนวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2562 (ใบ) 0.00 0.00 71.31 0.00 8,924.84 0.00 185.41 4,578.26 0.00 2,689.50 0.00 522.62 951.51 1,211.29 0.00 262.84 0.00 62,615.43 42,124.29 40,991.29 1,492.96 86.22 116.14 8,150.00                         13,842.78 0.00 3,610.45 0.00 623.48 1,035.05 377.96 0.00 166.54 343.34 0.00 2,483.71 7,849.47 18,181.71 0.00 0.00 57.05 3,946.64 27,081.43 2,037.50 11,170.59 1,139.99 3,089.87 3,399.57 2,720.06 5,293.96 8,890.63 5,569.51 17,125.19 2,495.94 79.46   72.33 26.49 2,334.98 0.00 0.00 220.05 958.64 0.00 8,514.71 0.00           4,350.06 1,495.53 0.00 963.56 0.00 579.32 0.00 3,175.44 114.10 3,069.49 3,638.98 2,668.11 0.00 0.00 0.00 7,686.47 131.42 0.00 816.02 0.00 0.00 3,051.49 17,770.13 1,206.41 7,178.11 34.44 0.00 16,795.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.48 9,228.86 0.00 451.31 0.00 2,057.88     3,130.62 0.00 2,084.36 0.00 0.00 5,059.11 2,308.49 1,788.93 6,733.94 0.00 1,161.38 0.00 0.00 0.00 0.00 647.93 821.11 5,424.84 2,087.42 0.00 472.70 14,960.42 6,471.10 6,995.76 0.00 5,481.89 1,261.21 2,024.26 0.00 566.01 0.00 13.41 0.00 0.00
* ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลง 28.90 46.60 50.39 40.06 41.09 61.49 87.12 95.07 76.87 41.08 65.98 55.36 11.98 82.64 15.75 56.06 48.09 34.34 1.14 15.32 38.39 36.22 59.81 18.37                         48.84 5.37 91.91 55.51 44.86 63.71 91.19 97.81 89.68 16.47 40.09 35.57 77.67 90.50 76.02 80.18 40.05 52.12 93.89 40.00 43.61 30.18 53.38 75.49 78.30 38.58 89.12 85.53 73.43 82.21 46.39   79.82 55.32 81.06 85.86 25.67 53.20 83.96 73.31 94.34 73.58           41.96 27.29 58.92 89.32 56.04 89.40 83.85 82.75 96.67 40.70 82.92 50.23 33.76 28.18 15.55 56.81 70.58 7.35 44.55 64.94 28.09 52.51 83.34 21.51 71.02 73.52 40.69 52.79 53.48 90.14 49.13 84.40 66.87 32.83 18.63 83.63 57.33 85.48 67.82 62.19     41.55 43.06 35.68 29.79 72.95 64.50 63.52 55.16 45.36 48.63 60.95 91.33 83.13 42.94 64.39 50.93 86.03 31.80 42.51 24.83 20.03 44.24 72.00 62.84 39.51 65.38 74.05 49.51 67.03 49.34 54.61 97.97 73.39 17.47
* ร้อยละจำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่ลดลง 80.52 68.70 71.85 30.36 66.21 97.16 97.29 49.68 100.00 55.85 62.05 77.88 74.11 73.10 82.47 71.16 99.15 49.88 24.09 15.76 80.35 83.39 87.69 59.84                         48.84 86.35 94.57 99.56 68.99 94.43 84.78 89.21 96.18 89.36 92.97 27.68 72.45 72.73 93.82 95.02 92.58 75.38 71.12 87.59 46.77 88.78 46.30 66.72 89.66 71.52 96.89 74.79 71.85 80.76 98.08   94.08 90.27 90.31 93.28 52.69 89.57 89.79 88.50 97.23 83.82           88.27 86.36 98.99 39.13 100.00 96.66 96.03 81.91 96.87 89.33 93.87 96.09 100.00 98.21 100.00 52.91 95.85 100.00 93.79 94.04 61.91 64.96 83.14 61.61 79.58 90.75 100.00 93.26 52.87 93.54 96.54 73.06 100.00 91.56 18.19 72.30 100.00 92.24 87.64 92.05     88.89 25.91 76.25 87.54 95.22 92.05 54.13 93.47 66.45 66.84 99.07 93.59 91.25 67.67 99.06 76.93 95.90 65.79 63.22 100.00 63.80 37.26 66.42 89.25 80.42 85.33 75.00 77.50 91.07 71.25 94.00 93.24 100.00 32.18
* ร้อยละจำนวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ลดลง 52.75 68.04 56.85 57.43 46.46 92.98 91.61 30.35 100.00 46.83 32.15 27.72 69.56 82.91 80.24 66.53 97.46 44.68 27.17 45.27 49.24 89.57 74.87 31.07                         64.80 48.96 82.20 73.26 63.14 89.65 59.53 88.88 91.42 96.66 79.45 40.74 80.99 53.81 91.03 83.09 83.52 61.57 39.59 88.23 54.56 63.12 26.98 78.02 85.52 73.75 96.82 66.23 62.92 82.74 97.38   96.18 86.50 83.62 88.70 42.83 91.78 93.75 91.14 96.14 93.32           59.27 74.66 98.24 73.40 100.00 96.66 90.16 76.06 98.07 96.68 90.04 90.78 100.00 100.00 100.00 63.24 91.79 100.00 91.80 85.86 67.62 68.37 78.39 65.04 75.30 97.74 100.00 84.01 50.84 88.53 27.07 80.20 100.00 96.64 17.56 75.43 93.71 90.84 88.13 79.54     89.98 57.66 71.41 64.87 90.25 85.59 73.61 94.24 67.04 73.51 93.83 88.84 82.06 79.13 98.92 52.87 92.04 55.25 75.43 100.00 58.41 36.20 65.38 85.66 57.94 74.64 89.12 75.44 91.87 81.70 98.89 87.53 100.00 59.74
* ร้อยละจำนวนโฟมบรรจุอาหารที่ลดลง 100.00 100.00 99.76 100.00 75.16 100.00 99.79 83.02 100.00 95.75 100.00 97.07 96.63 95.00 100.00 99.50 100.00 75.99 56.01 76.27 91.81 99.55 99.69 94.36                         69.06 100.00 85.23 100.00 96.30 95.89 98.32 100.00 99.40 99.47 100.00 91.02 94.91 66.48 100.00 100.00 99.93 94.11 69.29 93.56 81.73 97.55 79.93 92.59 92.74 89.12 99.24 80.82 94.35 97.89 99.63   99.86 99.95 98.09 100.00 100.00 99.48 99.32 100.00 98.38 100.00           84.78 96.18 100.00 93.71 100.00 96.82 100.00 95.85 99.53 94.13 92.52 95.07 100.00 100.00 100.00 84.42 98.97 100.00 99.54 100.00 100.00 94.49 88.53 98.15 87.91 99.85 100.00 86.87 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.80 87.87 100.00 98.85 100.00 95.90     97.12 100.00 93.40 100.00 100.00 96.35 93.32 99.43 80.11 100.00 98.25 100.00 100.00 100.00 100.00 98.72 97.47 84.30 85.19 100.00 97.10 77.40 66.08 91.48 100.00 87.53 97.48 88.31 100.00 91.51 100.00 99.97 100.00 100.00