ติดต่อสอบถาม

ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

กรมควบคุมมลพิษ

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2298 2491-9