ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

             

             มติการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอเรื่อง โครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ได้แก่ กิจกรรม : มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (๑) มอบหมายทุกหน่วยงานภาครัฐร่วมมือในการดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ (๒) ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนดให้ “ผลการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอย” เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และ (๓) ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกันพิจารณากำหนดเกณฑ์ที่จะใช้สำหรับการประเมิน

             การดำเนินกิจกรรม : มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ กำหนดให้มีการพัฒนาระบบการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ด้วยระบบ 
             E-Report ทางเว็บไซต์เพื่อลดการสร้างขยะกระดาษ และสามารถช่วยพัฒนาระบบการรวบรวม การติดตาม การรายงานผลได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการเผยแพร่ผลการดำเนินการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้และเกิดการแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานลด และคัดแยกขยะมูลฝอยระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ