ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบการประเมินที่ ๒

กรมควบคุมมลพิษ ขอแจ้งผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบการประเมินที่ ๒ ตาม Link เอกสารด้านล่างนี้

http://e-report.pcd.go.th/pcd-erw/web/uploads/editor/1601282650_น.เเจ้งผล ตัวชี้วัด 12 เดือน ภาครัฐ.pdf

http://e-report.pcd.go.th/pcd-erw/web/uploads/editor/1601282680_น.เเจ้งผล ตัวชี้วัด 12 เดือน จังหวัด.pdf

http://e-report.pcd.go.th/pcd-erw/web/uploads/editor/1601282704_คะแนนรอบ 12 เดือน กระทรวง กรม รวม.xls

http://e-report.pcd.go.th/pcd-erw/web/uploads/editor/1601282729_คะแนนรอบ 12 เดือน จังหวัด.xls