ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบการประเมินที่ ๑

กรมควบคุมมลพิษ ขอแจ้งผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบการประเมินที่ ๑ ตาม Link เอกสารด้านล่างนี้

- หน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- หน่วยงานระดับกระทรวง กรม
- หน่วยงานระดับจังหวัด
- คะแนนหน่วยงานระดับกระทรวง กรม
- คะแนนหน่วยงานระดับจังหวัด