ข่าวประชาสัมพันธ์

การยกเว้นการเก็บข้อมูลและการรายงานผลตามตัวชี้วัดมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้สภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สามารถ Download เอกสารได้ตาม Link ข้างล่างนี้

หน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานระดับกระทรวง กรม

หน่วยงานระดับจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย