ดาวน์โหลด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร