ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Download file เกณท์การประเมินมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ PDF

 

รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน

มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

 

          เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” โดยมอบหมายทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่
1 สิงหาคม 2561 และให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนดให้ “ผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย” เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 และให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกันพิจารณากำหนดเกณฑ์ที่จะใช้สำหรับการประเมิน ดังนี้

 

ตัวชี้วัด : มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดสำหรับประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมิน : กำหนดให้มีการประเมิน 2 รอบการประเมิน ทุก 6 เดือน

ผู้ถูกประเมิน : ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด

ขอบเขตการประเมิน :

1. หน่วยงานส่วนกลาง ประเมินหน่วยงานราชการระดับกระทรวง กรม ทั้งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนกลาง และ หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

2. หน่วยงานระดับจังหวัด ประเมินหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศาลากลางหรือศูนย์ราชการจังหวัด และส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด เป็นภาพรวมของผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

คำนิยาม :

 

เกณฑ์การให้คะแนน : รอบประเมินที่ 1 (รอบ 6 เดือน)

 

ประเด็นการประเมินรอบ 6 เดือน

ข้อละ

1 คะแนน

1. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารองค์การหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บริหารองค์การ

 

2. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนำไปจัดการอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่เกิดการนำขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้วกลับไปรวมอีก โดยมีการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างน้อยเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป

 

3. มีป้ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยที่ถังขยะอย่างชัดเจน สามารถให้ผู้มาใช้บริการสามารถทิ้งขยะได้อย่างถูกต้องโดยสะดวก

 

4. มีการบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภทตามที่ได้กำหนดรูปแบบการคัดแยกไว้ และมีการบันทึกจำนวนถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหารที่มีการทิ้งในถังขยะภายในหน่วยงานอย่างครบถ้วน

 

5. มีจุดเก็บรวบรวมขยะอันตรายที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

6. มีกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ การอบรม KM การจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ เป็นต้น

 

7. มีกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่น หมักทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น

 

8. มีกิจกรรมเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เช่น การส่งเสริมการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการซื้อสินค้า เป็นต้น

 

9. มีกิจกรรมเพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น การรณรงค์ให้ใช้แก้วส่วนตัว การลดราคาให้กับลูกค้าที่นำแก้วส่วนตัวมาซื้อน้ำ เป็นต้น

 

10. ไม่มีการใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ที่ตั้งในหน่วยงาน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในหน่วยงาน และไม่มีการนำโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : รอบประเมินที่ 2 (รอบ 12 เดือน)

 

ระดับ

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

ขยะมูลฝอยที่ส่งกำจัด

ลดลงร้อยละ 10

 

เกณฑ์การให้คะแนน

ถุงพลาสติกหูหิ้ว

ลดลงร้อยละ 30

 

เกณฑ์การให้คะแนน

แก้วพลาสติก

ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ลดลงร้อยละ 30

เกณฑ์การให้คะแนน

โฟมบรรจุอาหาร

ลดลงร้อยละ 100

 

1

< ร้อยละ 2.00

< ร้อยละ 6.00

< ร้อยละ 6.00

< ร้อยละ 60

2

ร้อยละ 2.00 – 2.99

ร้อยละ 6.00 – 8.99

ร้อยละ 6.00 – 8.99

ร้อยละ 60.00 – 64.99

3

ร้อยละ 3.00 – 3.99

ร้อยละ 9.00 – 11.99

ร้อยละ 9.00 – 11.99

ร้อยละ 65.00 – 69.99

4

ร้อยละ 4.00 – 4.99

ร้อยละ 12.00 – 14.99

ร้อยละ 12.00 – 14.99

ร้อยละ 70.00 – 74.99

5

ร้อยละ 5.00 – 5.99

ร้อยละ 15.00 – 17.99

ร้อยละ 15.00 – 17.99

ร้อยละ 75.00 – 79.99

6

ร้อยละ 6.00 – 6.99

ร้อยละ 18.00 – 20.99

ร้อยละ 18.00 – 20.99

ร้อยละ 80.00 – 84.99

7

ร้อยละ 7.00 – 7.99

ร้อยละ 21.00 – 23.99

ร้อยละ 21.00 – 23.99

ร้อยละ 85.00 – 89.99

8

ร้อยละ 8.00 – 8.99

ร้อยละ 24.00 – 26.99

ร้อยละ 24.00 – 26.99

ร้อยละ 90.00 – 94.99

9

ร้อยละ 9.00 – 9.99

ร้อยละ 27.00 – 29.99

ร้อยละ 27.00 – 29.99

ร้อยละ 95.00 – 99.99

10

ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป

ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป

ร้อยละ 100

 

สูตรการคำนวณ

1. เกณฑ์การให้คะแนน  รอบประเมินที่ 2 (รอบ 12 เดือน) คะแนน เต็ม 10 คะแนน ให้นำคะแนนในเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อรวมกันแล้วหารด้วย 4 ทั้งนี้ การคำนวณคะแนนจะเริ่มนำมาคำนวณในกรณีที่มีการรายงานผลของหน่วยงานอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากรของหน่วยงานและผู้ดูแลตัวชี้วัดของหน่วยงานได้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลแล้ว

 

2. ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งกำจัดลดลง

=   ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2561(1) – ปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งกำจัด ปี 2563(2)  x  100

                                  ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2561(1)

 

 

 

 

โดยที่    (1) คือ ฐานปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ปี 2561

คำนวณจาก

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3) x อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ปี 2561 (กิโลกรัมต่อคนต่อวัน)(4) x วันทำงาน(5)

 

        

 

       โดยที่    (3) คือ จำนวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

                   (4) คือ ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 0.34 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน

                   (5) คือ วันทำงาน ปี 2563 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563

          (2) คือ ปริมาณขยะมูลฝอย ปี 2563 ไม่รวมขยะที่ถูกคัดแยกไปใช้ประโยชน์ (ได้จากการเก็บข้อมูลโดยการชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563)

 

3. ร้อยละจำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่ลดลง

=   จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น ปี 2561(6) – จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่ทิ้งในถังขยะ ปี 2563(7)  x  100

                                   จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น ปี 2561(6)

 

 

 

 

โดยที่    (6) คือ ฐานจำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คำนวณจาก

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3) x อัตราการเกิดถุงพลาสติกหูหิ้ว ปี 2561 (ใบต่อคนต่อวัน)(8) x วันทำงาน(5)

 

         

 

โดยที่    (3) คือ จำนวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

            (8) คือ ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดถุงพลาสติกหูหิ้ว 0.94 ใบต่อคนต่อวัน

            (5) คือ วันทำงาน ปี 2563 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563

           (7) คือ จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่มีการทิ้งลงถังขยะภายในหน่วยงาน ปี 2563 (ได้จากการเก็บข้อมูลโดยการนับจำนวนในถังขยะตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563)

 

4. ร้อยละจำนวนแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ลดลง

= แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น ปี 2561(9) – แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ทิ้งในถังขยะ ปี 2563(10)  x  100

                                   แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น ปี 2561(9)

 

 

 

 

โดยที่    (9) คือ ฐานจำนวนแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ปี 2561

คำนวณจาก

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3) x อัตราการเกิดแก้วพลาสติก ปี 2561 (ใบต่อคนต่อวัน)(11) x วันทำงาน(5)

 

         

 

โดยที่            (3) คือ จำนวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

                   (11) คือ ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง 0.4 ใบต่อคนต่อวัน

                   (5)  คือ วันทำงาน ปี 2563 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563  

(11) คือ จำนวนแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งที่มีการทิ้งลงถังขยะภายในหน่วยงาน ปี 2563 (ได้จากการเก็บข้อมูลโดยการนับจำนวนในถังขยะตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563)

 

5. ร้อยละจำนวนโฟมบรรจุอาหารที่ลดลง

= จำนวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2561(12) – จำนวนโฟมบรรจุอาหารที่ทิ้งในถังขยะ ปี 2563(13)  x  100

                                   จำนวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2561(12)

 

 

 

 

โดยที่    (12) คือ ฐานจำนวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ปี 2561

คำนวณจาก

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3) x อัตราการเกิดโฟมบรรจุอาหาร ปี 2561 (ใบต่อคนต่อวัน)(14) x วันทำงาน(5)

 

       

 

   โดยที่        (3) คือ จำนวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

                   (14) คือ ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดโฟมบรรจุอาหาร 0.47 ใบต่อคนต่อวัน

                   (5) คือ วันทำงาน ปี 2563 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563  

(13) คือ จำนวนโฟมบรรจุอาหารที่มีการทิ้งลงถังขยะภายในหน่วยงาน ปี 2563 (ได้จากการเก็บข้อมูลโดยการนับจำนวนในถังขยะตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563)

 

6. การให้คะแนนพิเศษ มีเฉพาะในรอบประเมินที่ 2 (รอบ 12 เดือน) โดยจะมีกิจกรรมที่แนะนำให้ดำเนินการ จำนวน 3 กิจกรรม หากหน่วยงานใดสามารถดำเนินการได้ จะได้คะแนนเพิ่มข้อละ 1 คะแนน ทั้งนี้ คะแนนที่เพิ่มมานี้จะนำไปรวมกับคะแนนในเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อรวมกันแล้วหารด้วย 4 (ทั้งนี้จะได้คะแนนไม่มากไปกว่าระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน หากคะแนนเกินให้คิดเป็น 10 คะแนน)

 

กิจกรรมที่แนะนำให้ดำเนินการเพื่อให้คะแนนพิเศษ

ข้อละ

1 คะแนน

1. มีสถานที่เก็บกักขยะมูลฝอยและมีวิธีการดำเนินการจัดการอย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

2. สามารถเป็นหน่วยงานต้นแบบเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาดูงานในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้บรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวทิ้งได้ (มีการเปิดให้เข้าศึกษาดูงาน)

 

3. มีการทำสัญญากับร้านค้าทุกร้านค้าในหน่วยงานให้ไม่มีการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหาร

 

 

7. การหักคะแนน จะหักจากระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนนที่ได้คำนวณผลคะแนนจากการบวกคะแนนพิเศษเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงนำคะแนนมาหักลบ โดยมีกรณีที่หักคะแนนดังนี้

          7.1 กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดในตัวชี้วัด จะหักคะแนนความไม่ครบถ้วนของข้อมูล วันละ 0.1 คะแนน

          7.2 กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถรายงานข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้ภายใน 10 วันหลังจากครบกำหนดการส่งในแต่ละเดือน จะหักคะแนนความล่าช้า วันละ 0.05 คะแนน

          7.3 กรณีการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานและพบว่า มีข้อมูลหรือหลักฐานที่เป็นรายงานผลมาเป็นเท็จ จะหักคะแนนตั้งแต่ 1-10 คะแนนตามการพิจารณาของกรมควบคุมมลพิษ

 

หมายเหตุ

1. การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดำเนินการ พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบตัวชี้วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นที่ไม่ได้จัดส่งให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อมให้ผู้ตรวจประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

2. การคิดค่าของจำนวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยคิดจาก

2.1 จำนวนบุคลากรประจำที่อยู่ในหน่วยงาน

2.2 จำนวนบุคลากรแฝง ได้แก่ ผู้มาใช้บริการในหน่วยงานที่มีการบันทึกข้อมูลไว้