ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

กำหนดการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

วันที่ 17 ธันวาคม 2562  เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ   โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 

**********************************************************************

เวลา

                                        กิจกรรม

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-09.10 น.

พิธีเปิด

โดย

- นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ประธานในพิธีเปิด

- นางสาวพรพิมล เจริญส่ง  ผู้อำนวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

กล่าวรายงาน

09.10 – 10.00 น.

นโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

โดย

- นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

10.00 – 12.00 น.

อธิปราย “ตัวชี้วัด “มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563”

โดย

- นางสาวพรพิมล เจริญส่ง ผู้อำนวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

- นางสาววานิช  สาวาโย  ผู้อำนวยการส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย

12.00 – 13.00 น

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

 กิจกรรรมกลุ่ม (Work shop) การรายงานผลตัวชี้วัดด้วยระบบ E- report   

กลุ่มที่ 1

- นายบัญชาการ วินัยพานิช  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

- ผู้แทนบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด

กลุ่มที่ 2

- ผู้แทนบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด

- ผู้แทนบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด

กลุ่มที่ 3

- ผู้แทนบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด

- ผู้แทนบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด

16.00 – 16.30 น.

สรุปผลและกล่าวปิดการประชุมฯ

โดย ผู้อำนวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

* รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในห้องประชุมฯ (เวลา 10.30 น. และ 15.00 น.) *